Sykehusinnkjøp HF har den siste tiden mottatt flere henvendelser om produktet Freestyle Libre fra leverandør Abbott Norge AS. Freestyle Libre er en ny type glukosemåler med skannerfunksjon. Vi har stor forståelse for at pasienter ønsker produkter som gjør livet med diabetes enklest mulig, spesielt når nye produkter og løsninger lanseres.

Sykehusinnkjøp HF sin rolle

Sykehusinnkjøp HF eies av de fire regionale helseforetakene (RHF), og er delt inn i sju divisjoner. Divisjon nasjonale tjenester gjennomfører nasjonale anskaffelser på vegene av eierne. Vår rolle i spesialisthelsetjenesten er å etablere rammeavtaler og å forvalte disse. Vi sitter med ekspertise på selve anskaffelsesprosessen. Hvilket utstyr pasientene blir utstyrt med er et forhold mellom behandlende helseforetak og pasient. Sykehusinnkjøp er ikke med i beslutningen om hvilket utstyr hver enkelt pasient skal benytte, og pasient skal derfor forholde seg til sin behandlende enhet.

Sykehusinnkjøp sin rolle vedrørende avtaleområdet diabetes

Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester (tidligere HINAS) har flere ganger gjennomført anskaffelsesprosjekter innenfor avtaleområdet insulinpumper, CGM (kontinuerlig glukosemåling) og tilhørende forbruksmateriell. I tillegg til å gjennomføre anskaffelsene har HINAS ansvaret for avtaleforvaltningen innenfor de avtaleområdene vi gjennomfører anskaffelser på. Siden HINAS har avtaleforvaltningen på insulinpumper og CGM er vi også blitt involvert i forbindelse med lanseringen av glukosemåleren Freestyle Libre i Norge.

Alle våre anskaffelser gjennomføres i tett dialog med medisinsk personell fra helseregionene. Også avtaleforvaltningen gjennomføres i tett dialog med helseforetakene og medisinsk personell. I anskaffelsene på insulinpumper og CGM er også Diabetesforbundet en del av prosjektgruppen for å ivareta pasientgruppen direkte i anskaffelsesarbeidet.

Hvordan benyttes avtalen Sykehusinnkjøp etablerer og forvalter

Sykehusinnkjøp HF kjøper ingen medisinske produkter på avtalene vi er med på å etablere og forvalte. Det er HF-ene som kjøper inn produkter på rammeavtalene, og som avgjør hvilke pasienter som blir tildelt de ulike produktene. Også innen avtaleområdet insulinpumper og CGM er det HF-ene som bestemmer hvilke pasienter som får tildelt disse hjelpemidlene.

Før spesialisthelsetjenesten kan tilby sine pasienter glukosemålerapparater med skannefunksjon må finansieringen av dette avklares. Sykehusinnkjøp HF er ikke delaktig i beslutninger rundt finansiering eller refusjonsordninger.

Sykehusinnkjøp HF setter pris på engasjement rundt de avtalene vi er med på å etablere og forvalte, og forstår pasientgruppens frustrasjon over at finansieringsmodellen rundt nye produkter ikke er avklart når nye produkter blir tilgjengelige i markedet. Det er likevel viktig for oss å oppklare hvilken rolle vi har, og kan forsikre pasientene om at vi holder oss orientert om endringene som skjer i markedet.