HINAS har i dag 50 engasjerte ansatte.
HINAS har i dag 50 engasjerte ansatte, og er i stadig ekspansjon.

Divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF jobber tett med de regionale helseforetakene om å gjøre best mulige nasjonale innkjøp. Vår jobb er å koordinere nasjonale innkjøpsavtaler for helseforetakene i Norge. Målet er å skape store gevinster for norske sykehus. Vi leder anskaffelsesprosjektene, i tett samarbeid med prosjektgrupper satt sammen av fagpersonell fra alle regionene.

Felles anskaffelser gjør at sykehusene blir en større og mer interessant kunde som kan stille sterkere krav til produkter, leveranse, videreutvikling og pris.

Divisjon nasjonale tjenester består av medarbeidere fra tidligere Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS), som i 2016 ble virksomhetsoverdratt inn i Sykehusinnkjøp HF. Divisjonen har inngått og forvalter i dag avtaler innen over 50 områder for spesialhelsetjenesten, slik som ambulansebiler, dialysemaskiner, medisinske og administrative forbruksvarer og viktige tjenester som vikarer, flyreiser og hotell. I 2013 hadde vår avtaleportefølje en omsetning på 3,8 milliarder kroner, som tilsvarer ni prosent av total innkjøpsvolum for norske sykehus. Siden 2003 har dette

Vi har en stab med dedikerte og dyktige medarbeidere med ekspertise i blant annet prosjektledelse, avtaleforvaltning, økonomi, jus og analyse. De fleste har arbeidssted ved Sykehusinnkjøp sitt hovedkontor i Vadsø, men divisjonen har også et avdelingskontor med tre ansatte i Tromsø 

Stort innkjøpsvolum

Anskaffelser som støtteområde er del av de regionale helseforetakenes strategiske ansvar. Både prosessen og ansvaret for å identifisere oppgaver som bør løses felles og på tvers av de regionale helseforetakene må derfor forankres og gjennomføres i nært samarbeid med de regionale helseforetakene.

I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, materiell, varer og tjenester. Helseforetakene samlet, kjøper utstyr og forbruksmateriell for flere milliarder kroner i året.

I internasjonal målestokk er imidlertid norske helseforetak små når det gjelder markedskraft og innkjøpsvolum. For dermed å kunne optimalisere de betingelsene norske helseforetak kan oppnå i markedet, er det påkrevd med samarbeid dem imellom.

Nasjonale avtaler gir høy kvalitet

Å koordinere dette samarbeidet er i seg selv et relativt komplisert og ressurskrevende arbeid og de regionale helseforetakene etablerte derfor HINAS til å ivareta denne koordineringen. Bakgrunnen for opprettelsen var samordning og de gevinstmuligheter dette gir gjennom lavere priser, bedre kvalitet, sikrere leveranser, standardisering av produkter, mer effektiv organisering samt kompetanseoppbygging.

Dette arbeidet videreføres nå i Sykehusinnkjøp, med et mål om å gjennomføre nasjonale anskaffelser av høy kvalitet.

Dette betyr at:

Divisjon nasjonale tjenester skal gjennomføre felles anskaffelser for helseforetakene. Intensjonen er at slike felles innkjøpsavtaler skal realisere økonomiske og kvalitative gevinstmuligheter. Divisjonen skal gjennom dette være en viktig bidragsyter for å sikre økt verdiskapning for helseforetakene.

Se også: