Vaskeritjenester er en av tre nye nasjonale bygg- og eiendomsanskaffelser som nå går i gang.

Anskaffelsesområdene vaskeritjenester, sikkerhetstjenester, og transporttjenester samordnes i nasjonale anskaffelsesprosesser for første gang.

Tidligere ble disse anskaffelsene ivaretatt lokalt på de enkelte foretakene, med unntak av vaskeritjenester for Helse Sør-Øst. Denne gangen samordner man ikke bare innad i regionene, men på nasjonalt nivå. Sykehusinnkjøp HF jobber nå for å få på plass de nye avtalene på vegne av de fire regionale helseforetakene.

– Målsettingen med å samordne disse anskaffelsesområdene er naturligvis oppnåelse av kommersielt gode avtaler, samtidig som vi ivaretar sykehusenes krav til kvalitet, logistikk og miljø, sier prosjektleder Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp HF.

Omfattende avtaler

Sykehusene bruker i dag betydelige millionbeløp på disse tjenesteområdene. Totalt er samlet verdi på de tre områdene omtrent 300 millioner kroner, der vaskeritjenester er den helt klart største. Når de nasjonale avtalene er på plass håper man å oppnå en best mulig totaløkonomi for sykehusene der kvalitet og en fungerende logistikk er avgjørende for et godt resultat.

Vaskeritjenesteanskaffelsen omfatter leie og vask av helsetekstiler som pasient- og flattøy, i tillegg til ansattetøy. Den årlige vaskerikostnaden for sykehusene ligger i dag på 230 millioner kroner. På sikkerhetstjenester bruker sykehusene årlig rundt 50 millioner kroner, blant annet på stasjonært og mobilt vakthold og alarmoverføring. På pakke- og stykkgodstransport, og flyfrakttjenester av biologisk materiale bruker sykehusene rundt 20 millioner kroner årlig.

Prosjektleder Vanjeet Chatwal er trygg på at anskaffelsene og nye avtaler vil gi bedre vilkår, særlig innenfor transporttjenester.

– Vi har brukt mye tid på å kartlegge områdene gjennom dialog med markedet og ansatte i helseforetakene for å være helt sikre på at det er gjennomførbart å koordinere felles anskaffelsesprosesser. Særlig innenfor vaskeritjenester og sikkerhetstjenester er det helt avgjørende å involvere fagkompetansen så tidlig som mulig, sier Chatwal.

– Riktig avtale til riktig tid

Når avtalene kan være på plass er fortsatt usikkert, men Chatwal har tro på en god og effektiv prosess.

– Målsettingen er å få på plass riktig avtale til riktig tid. Vi opplever at når vi gjør et grundig forarbeid gjennom å analysere leverandør- og kundemarkedet, øker vi kvaliteten på anskaffelsesprosessen betraktelig, sier han.