Sykepleiere

På vegne av de fire regionale helseforetakene gjennomfører nå Sykehusinnkjøp HF en revisjon av leverandørene av sykepleiervikarer.

Revisjonen blir gjort for å sikre at kvaliteten på tjenestene er i tråd med de inngåtte rammeavtalene.

De regionale helseforetakene har nasjonale rammeavtaler med leverandører av sykepleiervikarer. Alle leverandører har gått gjennom en omfattende prekvalifisering før de har fått anledning til å levere inn tilbud i konkurransen og inngåelse av kontrakt.

Alle valgte vikarbyrå skal ha en høy faglig standard på sine tjenester og ha gode rutiner for kvalitetssikring og internkontroll. Rammeavtalene skal bidra til at alle sjukehusene får dekt behovet for kompetente vikarer ved ferie, sykdom eller akutte behov av andre årsaker. Allerede ved kontraktinngåelse ble det gjort klart at det ville bli gjennomført revisjon av vikarbyråene i avtaleperioden.

Det er viktig at vi utfører revisjon i avtaleperioden for å sikre oss at alle forhold som ligger til grunn i avtalene etterleves. Dette er i tråd med den strategi som besluttet for dette avtaleområdet. Det er satt tydelige krav til leverandørene på mange områder som er viktige for å sikre kvaliteten på prosessene internt hos vikarbyråene og ikke minst at kravene til lønns- og arbeidsforholdene som ligger til grunn i avtalene etterleves. Kravene til kvalitet på tjenesten skal gi sykehusene trygghet for at tjenestene de anskaffer holder høy faglig standard, at alle vikarer som blir tilbudt sykehusene har de nødvendige kvalifikasjonene og blir rekruttert til oppdragene i tråd med rutiner, sier prosjektleder Tor Einar Løkke Pedersen i Sykehusinnkjøp HF.

Revisjonen omfatter både leverandørenes kvalitetssikringssystem som følge av rammeavtalene og etterlevelse av kravene til lønns- og arbeidsvilkår.

Revisjonen starter opp i februar 2017 og vil bli gjennomført av Deloitte, som en uavhengig tredjepart, på oppdrag fra de regionale helseforetakene i regi av Sykehusinnkjøp HF.