Hensikt - nivåer - nedlasting

Hensikten med en felles nasjonal kategoristruktur er å støtte samhandling mellom helseforetakene i spesialisthelsetjenesten ved å etablere en felles kommunikasjonsplattform, standardisere begrepsbruk, støtte innkjøpsprosessene og tilrettelegge for bedre styring av innkjøp i spesialisthelsetjenesten.

Kategoristrukturen består av fem nivåer, hvor hvert ble utviklet med spesifikk formål

Hovedgruppe

Gruppering av kategorier i for eksempel medisinske kjøp og ikke-medisinske kjøp. Defineres ut fra den enkelte organisasjonens behov

X
Kategori

Samling av innkjøpsgrupper som har håndteringsmessige og kompetansemessige (innkjøp) synergier og som tilrettelegger for dialog med ledelse.

X
Innkjøps-gruppe

Gruppering av anbudspakker som har fagmessige synergier og som tilrettelegger for involvering av fagressurser i innkjøpsarbeidet i spesialisthelsetjenesten.

X
Anbudspakke

Anbudspakken utgjør produkter eller tjenester som typisk leveres av et definert leverandørmarked.

Anbudsforespørselen retter seg mot ett leverandørmarked eller deler av ett leverandørmarked. Hvilken tilnærming til markedet som velges, avhenger av hvilke effekter som ønskes oppnådd gjennom innkjøpsarbeidet.

X
Produkt-gruppe

Gruppering av artikler fra kildesystemene i grupper som knyttes til anbudspakkene. UNSPSC, artskonto med mer kan benyttes som grunnlag for definering av produktgruppene.

X
Versjon
Versjonsendringer
Lenker
V.1

Første utgivelse av den nasjonale kategoristruktur for hele spesialisthelsetjenenesten.

Forslag til endring

Kategoristrukturen vil oppdateres kvartalsvis. Innspill kan sendes direkte til kategori@sykehusinnkjop.no.